internet 时间同步软件下载                             internet   时间同步软件 V1.0版本,打开软件自动运行,有以下六大功能:

                1.现在马上手动同步校对时间。
                2.设置时间服务器列表及优先顺序。
                3.设置多少分钟同步一次时间。
                4.微调时间(加减)。
                5.查看时间同步日志(时间变化历史)。
                6.开启网络时间广播。

            软件针对于Windows XP,Windows 2003 服务器系统, 已安全稳定运行三年,服务器时间同步软件。

   时间同步软件百度网盘下载地址
1-130321191627.jpg 
 
分享:

相关推荐